MagAgenda Tag Line

 

Skaper satellitthistorie over Arktis

av Arvid Steen

Telenor Satellite Broadcasting og Norsk Romsenter jobber for at sjøfarts-Norge for første gang i historien får bredbåndsdekning via satellitt i arktiske strøk.

 

Bredbånd på skip er mer og mer vanlig – uansett hvor i verden skipene seiler. Unntaket er i arktiske strøk. Satellittenes signaler over ekvator når ikke opp til Arktis på grunn av jordens krumming.

Et norsk samarbeid mellom Telenor Satellite Broadcasting (TSB) og Norsk Romsenter er godt i gang med arbeidet med å få utredet behovet for bredbåndsdekning til skipene i området via satellitter som går i bane over nordområdene.

Prosjektet har fått navnet «Arktisk Satellittkommunikasjon (ASK).

Verdens tøffeste maritime strøk

– Det finnes ikke satellittkommunikasjonsløsninger for Arktis og nordområdene. Dette er noen av verdens mest krevende steder å seile og oppholde seg. Det er på tide at også dette viktige, maritime området får bredbånddekning, sier prosjektleder for ASK, Hege Lunde.

Mer enn to tredjedeler av all skipstrafikk i Arktis i går gjennom norske farvann. Skipstrafikken er økende. Ikke minst gjennom Nordøst passasjen, hvor smeltende is gjør passasjen seilbar store deler av året. I tillegg planlegges det økt letevirksomhet etter olje og gass i nordområdene.

Mer sikkerhet til sjøfolkene

En viktig del av bredbåndsbehovet ligger i mannskapenes sikkerhet. Hege Lunde mener det er tid for samarbeid om satellitter som kan bidra til å gjøre området lengst nord langt tryggere enn i dag.

– Bransjen og myndighetene har snakket om å få bredbåndsdekning i arktiske strøk lenge. Vi samarbeider med norske myndigheter og maritim næring om å få til et spleiselag med rederiene, Forsvaret, offshorebransjen og staten om denne satsingen. Næringen greier ikke en slik stor satelittsatsing alene, sier Lunde.

Hun legger til at dagens tradisjonelle sambandsløsninger er utdaterte i Arktis.

– Vi ser også på hva russerne og canadierne har fått til. De er kommet lengre enn oss i planleggingsarbeidet. Tradisjonell skipsradio, satellittbasert telefoni og smalbånd er ikke godt nok for skipstrafikken i nord. Skulle det gå galt bør vi ha et satellittsystem som lett kan fange opp og formidle hele nødsituasjonen, sier Lunde.

Hun legger til:

– I tillegg kan man via moderne satellittkommunikasjon sende kart, foto, seismikk- og miljødata som blir mer og mer aktuelt, og ikke minst værdata fra området. Alt dette er helt vesentlig for å samordne en nødsituasjon, og mangler i dag, sier prosjektlederen.

Oppskyting om seks år?

Lunde kan fortelle at dersom samarbeidet mellom berørte parter bærer frukter ser hun for seg at satellittene kan skytes opp i 2019-2020.

– Vi ser for oss to satellitter i høyelliptisk bane som kun skal dekke klodens nordligste områder, sier Lunde.

Prosjektet har en kostnadsramme på to-tre milliarder kroner, og avsluttes etter to år i 2015. Hensikten med prosjektet er å gjøre TSB i stand til å ta en forretningsmessig beslutning om det er grunn for å satse og investere i satellitter - utover satellitten Thor 7 som fra 2014 vil tilby maritimt bredbånd opp til 72° nord.