MagAgenda Tag Line
To personer på islagt vann som tester kiting

Kiting er et av mange tilbud man får prøve ut i prosjektet «Frisk satsing». – Dette er et lavterskeltilbud for personer med rusproblemer, sier kultursjef.

Skaper et inkluderende Finnmark

av Tore Friestad

Finnmark fylkeskommune har i perioden 2010 – 2012 gjennomført et pilotprosjekt innen universell utforming. – Vi har gjort flere erfaringer som vil interessere mange, sier kultursjef Marianne Pedersen.

 

– Prosjektet har hatt som hovedmål å skape et åpent og inkluderende Finnmark. Vi har hatt tre gjennomgående perspektiver: Klima, en flerkulturell og internasjonal befolkning, samt informasjon og kommunikasjon. Resultatene har vært meget positive, beskriver Pedersen.

Økt uu-kompetanse

Kompetanseutvikling har vært viktig i prosjektperioden, både for å bygge forståelse for og bevissthet om universell utforming.

– Det er gjennomført uu-kurs rettet mot regionale samarbeidspartnere i Finnmark. Alle kommunene i Finnmark har fått tilbud om uu-kurs, og mange har deltatt. Vi tar universell utforming på alvor i Finnmark, og er opptatt av å skape et fylke som er inkluderende og tilgjengelig for så mange som mulig. Dette pilotprosjektet er første skritt på veien, men arbeidet vil definitivt fortsette, fastslår kultursjef Marianne Pedersen.

 
Bilde av politikere i Alta som har på briller for å erfare hvordan det er å være svaksynt og blind

Politikerne i Alta erfarer hvordan det er å være svaksynt og blind. – Dette er ett av mange grep som skal være med på å bygge forståelse for og bevissthet om universell utforming, sier kultursjef i Finnmark fylkeskommune Marianne Pedersen.

Transportløsninger mot ensomhet

En viktig målsetting i prosjektet var økt deltakelse i samfunns- og arbeidslivet for alle. Man har fått kunnskap og erfaring innen flere områder, blant annet gjennom prosjektet «Med avstand som premiss» som ble videreført ved å innføre nærtransportløsninger i Tana og Nordkapp.

– Dette har handlet om å prøve ut universelt tilpasset transporttilbud til befolkningen i distriktene, slik at de kan delta i samfunnet uavhengig av om de har egen bil. Et tilpasset transporttilbud er helt avgjørende for mange eldre når det gjelder deltakelse i samfunnet, og er med på å forebygge isolasjon og ensomhet. Også yngre har fått mulighet til å delta på ulike aktiviteter uavhengig av om foreldre har anledning til å kjøre, forklarer Pedersen.

– Ny måte å tenke kollektivt

Transporten er universelt utformet slik at personer med funksjonshemminger kan benytte seg av tilbudet. Ved å tilrettelegge serviceruter fra distrikt til kommunesenter har det vært lettere å involvere flere i lokalsamfunnet.

– Prosjektet har bidratt til en ny måte å tenke kollektivtransport på, og de positive erfaringene fra prosjektet tas med i den videre utviklinga av det totale kollektivtilbudet i fylket. I forbindelse med at det skal lyses ut anbud på kollektive rutetjenester i Finnmark, vurderes det å opprette bestillingstransport i flere deler av distriktsfylket, både som tilbringerruter og serviceruter, avslører kultursjefen.

Tilrettelagt friluftsliv

Det er ikke bare nærtransportløsninger Finnmark fylkeskommune har sett på å forbedre. Det har vært gjennomført utviklingsarbeid innen friluftsliv som både har handlet om fysisk tilrettelegging slik at flere grupper kan delta aktivt i friluftsliv, men også om tilrettelegging på andre plan.

– Gjennom god planlegging og skreddersydde opplegg for grupper med spesielle behov har man også her bidratt til et mer åpent og inkluderende Finnmark. Satsingen innen friluftsliv er konkretisert i to prosjekter i Sør-Varanger: «Frisk satsing» og «Inn på tunet», forteller Pedersen.

Friluft mot rus

«Frisk satsing» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune. Dette er et lavterskeltilbud til personer med risiko for å utvikle rusproblemer, som har utviklet rusavhengighet eller for personer i en rusrehabiliteringsfase.

– Målsettingen med tiltaket er å kunne gi tilrettelagte friluftslivsaktiviteter for personer som er i lite aktivitet og som har vansker med å komme i ordinære tiltak/arbeid/skole i en kortere eller lengre periode, forklarer kultursjefen.

Grønn omsorg

«Inn på tunet»-prosjektet blir drevet av Thormod Hoel i Pasvik og gårdbrukere i regionen, og tar for seg grønn omsorg. Gjennom samarbeid og noe økonomisk støtte har gårdbrukerne fokus på universell utforming.

 
bilde av snølagt vei med person i rullestol

Gjennom samarbeid og noe økonomisk støtte har gårdbrukere i Sør-Varanger fokus på universell utforming, slik at flere kan komme «Inn på tunet» og benytte seg av de mange tilbudene som finnes her.

– Det er både gjort fysiske tilpasninger slik at flere brukergrupper kan benytte seg av tilbudene på gården, samtidig som man har utviklet mange tilbud for definerte målgrupper som for eksempel demente og funksjonshemmede. Dette er et tilbud som har blitt svært positivt mottatt og mye brukt, sier Pedersen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFK

  • Pilotprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med fylkesmannen i Finnmark, Statens Vegvesen, KS-Finnmark og flere kommuner og organisasjoner i Finnmark.
  • Prosjektet «Med avstand som premiss» ble gjennomført i samarbeid med kommunene Tana og Nordkapp, transportselskapet Boreal, drosjenæringa, eldrerådene, samt ungdomsrådet i Tana kommune.
  • Les mer på www.ffk.no