MagAgenda Tag Line

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. (Foto: Gro Kibsgaard-Petersen)

Kystverket tar ansvar for kysten og sjøveien

av Bjørnhild Vigerust

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. De er med andre ord en av de fremste rammesetterne for et livskraftig samfunn langs vår langstrakte og utfordrende kyst.

 

Kirsti Slotsvik
(foto: Olav Helge Matvik)

- Sikker ferdsel til sjøs, godt utviklede farleder og en god havnestruktur er en forutsetning for å kunne drives næring langs kysten vår - og for deler av landet er det en forutsetning for livskraftige kystsamfunn. Og livskraftige kystsamfunn er nettopp ett av målene vi jobber mot i Kystverket, forklarer kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Viktigste transportveg

Så mye som rundt 80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra sjøen, noe som understreker viktigheten av å ha en effektiv og god infrastruktur langs kysten.

- Sjøen er fortsatt den viktigste transportvegen for gods i Norge. Satsing på kysten, og på transport på sjø, er derfor veldig viktig. Det er blant annet derfor det er lagt til rette for mange positive satsinger i Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 til 2023, forklarer Slotsvik. Som viser til at et annet av Kystverkets mål er å jobbe for mer transport fra veg til sjø.

Fokus i NTP

I NTP er det et uttalt mål å få mer gods fra veg til sjø. I dette ligger også en klar satsing fra myndighetenes side på mer miljøvennlig transport. Konkret omfatter NTP blant annet følgende forslag til tiltak:

 • Tiltak i farleder
 • Effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte logistikknutepunkter
 • Bedret vegforbindelse til terminalene - ordningen skal også gjelde havnene
 • Insentivordning for overføring av gods fra lastebil til sjø og bane
 • Reduserte avgifter på sjøtransport

– Alt dette er tiltak som vil være med på å stimulere til økt aktivitet for kyst-Norge, og som Kystverket vil være en sentral aktør for både å utrede og gjennomføre, sier Slotsvik.

Overvåkning

Trafikkovervåkning på Fedje
(foto: Helge Skodvin)

Kystverket jobber aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Men Kystverkets oppgaver går også langt utover det.

- Kysten og de tilstøtende havområdene overvåkes kontinuerlig. Sjøtrafikksentraltjenesten vår er en internasjonal tjeneste som er driftet for å bedre sjøsikkerheten, og verne miljøet i kystsonen. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte områder langs norskekysten, forklarer Slotsvik.

- I tillegg drifter Kystverket meldings- og informasjonssystemer for registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last, legger hun til.

Skal ha god beredskap

Selv hvor godt trafikken overvåkes, og forholdene legges til rette for trygg ferdsel, er det alltid mange faktorer som spiller inn for ferdsel til sjøs. Bevegelsene langs kysten, og inn og ut fra havner er mange, kysten er krevende og stedvis svært værhard, og uforutsette situasjoner kan inntreffe. Kystverket ivaretar derfor en beredskap mot akutt forurensning som har som formål å verne om liv, helse, miljø og næringsinteresser.

I juli i fjor ferdigstilte Kystverket sin analyse av beredskap mot akutt forurensning i Norge. Arbeidet bygger på analyser om sannsynlighet for oljeutslipp fra skipsfart, og miljørisiko ved akutt forurensning.

- Beredskapsanalysen beskriver behovet for å etablere komplette beredskapssystemer som består av nødvendig materiell og opplært personell, forteller kystdirektøren.

Hun viser til at Kystverket derfor anbefaler følgende satsningsområder:

 • Økt satsing på kommunal beredskap mot akutt forurensning.
 • Lik grunnberedskap i alle beredskapsregionene langs kysten.
 • Raskere responstid ved å benytte redningstjenestens fartøy og losfartøy til innrigning av eventuelle havarister.
 • Betydelig styrking av oljeverndepotstyrker og styrking av opplæring og kompetanse hos personell.
 • Et større antall fiskefartøy og andre egna fartøy leies inn i for å bistå i beredskapen.
 • Fartøyene vil være knyttet til Kystverkets oljeverndepoter.
 • Enkelte materiellinvesteringer for å sikre helhet i beredskapssystemene.

– Om uhellet først er ute, er det først og fremst skadevolder som har ansvaret for opprydding. Men ved større hendelser, eller der skadevolder ikke kan eller vil gjennomføre nødvendige tiltak, vil Kystverket aksjonere på vegne av staten. Her vil skadevolder i etterkant bli belastet med kostnadene forbundet med aksjonen. Dette gjøres for å ivareta statens interesser, og for å sikre at det gjøres en skikkelig jobb i å begrense skadeomfanget av hendelsen, forklarer Slotsvik.

Sikrest og renest i verden

Kystverkets mål er naturlig nok først og fremst å sikre at slike hendelser ikke inntreffer, og sørge for sikker seilas og rent miljø.

- Vår visjon er å utvikle kysten og havområdene våre til å være verdens sikreste og reneste. Det ligger til grunn for alt vi foretar oss i vårt daglige virke. Vi er beriket med en kystlinje som er av de aller vakreste i verden. Det forplikter. Forpliktelsene blir ikke mindre av at en så stor andel av Norges befolkning lever ved kysten, og av ressursene havet og kysten representerer, avslutter kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Les mer om Kystverket på www.kystverket.no