MagAgenda Tag Line

 

Tenker nytt og lurt innen bioteknologi

av Arvid Steen

Coca Cola og Toyota skifter fra plastprodukter laget av olje som råstoff til det mer miljøvennlige bioplast. – Gradvis vil flere bedrifter følge etter. Å tenke bioøkonomi er framtiden, sier Kjartan Sandnes i Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi.

 

– Det vil med årene bli mer naturlig å gå fra petroleumsøkonomi til bioøkonomi. Det vil si at vi må produsere og handle mer produkter hvor bioråvarer og mikroorganismer spiller en viktig rolle. Oljen tar en gang slutt, og vi må ha alternativer når det skjer, sier Sandnes

Kjartan Sandnes

Overalt i samfunnet

Bioteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer , celler fra planter eller dyr, eller deler av disse til å fremstille eller modifisere produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser.

Skal opplyse

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi jobber blant annet for at du og jeg, private bedrifter og offentlige instanser skal få øynene opp for mulighetene å utnytte naturen på en bærekraftig og langt mer effektiv måte.

De vil også informere om alternative drivstoff og produkter som kommer fra biologiske ressurser, inkludert biologisk avfall og restprodukter fra fiskeri og havbruk, skog og landbruk (bioråvarer).

Medlemsorganisasjonen arbeider for verdiskaping for industri og samfunn med utgangspunkt i bioteknologi og utnyttelse av bioråvarer, og kan slik bidra til en samfunnsendring, i hovedsak på to måter:

  1. Stimulere innovasjon gjennom tverrsektoriell kunnskapsflyt og samspill mellom akademiske og industrielle kompetansemiljøer.
  2. Stimulere og effektivisere offentlige og private investeringer gjennom å synliggjøre nye teknologiske og markedsmessige muligheter.

– Vi er godt i gang. Forskningen går fort framover, og resultatene av god bioøkonomisk tankegang er en sunnere klode på sikt, sier Sandnes

– I Norge ligger vi langt framme i blant annet å omdanne cellulose fra trær og andre plantematerialer til biodrivstoff og finkjemikalier.

Det finnes også mange andre områder hvor vi må bli flinkere til å utnytte dødt biologisk materiale som i dag blir kastet, men som fremdeles kan ha høy bruksverdi etter bearbeiding.

Reststoffer fra fiskeoppdrett og slakterier er et slikt eksempel, sier Sandnes.

– Er det vanskelig å forklare hva bioteknologi er?

– Todelt. Vi er brobygger mellom det offentlige virkemiddelapparatet, forskningsmiljøene og industrien. De fleste industribedrifter vet om alternativene til petroleum, og er opptatt og interesserte. Nå har vi også fått flere politikere med oss. Men det tar tid.

Ernst Kloosterman

Vi som organisasjon har også som oppgave å lære fra oss kunnskapen om bioteknologi til den oppvoksende slekt. Vi har nå ansatt Ernst Kloosterman som daglig leder i 100 % stilling, vi har fått støtte fra Innovasjon Norge – og vi kommer til å bygge organisasjonen videre.

Jeg pleier å si at bioraffinering kan sammenlignes med et oljeraffineri. Råstoffet olje kommer inn, og etter raffinering kommer flere produkter ut.

Slik er det med bioråstoff som avfallsprodukter fra korn og laks for eksempel.

– Samme prinsipper, men resultatet er langt mer miljøvennlig, sier sier daglig leder Ernst Kloosterman i Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi.

Kontakt:
ernst@indbiotech.no
Se også:
www.indbiotech.no