MagAgenda Tag Line

KS-leder Gunn Marit Helgesen mener innovasjon og teknologi,
innen blant annet pleie og omsorg, kan gi bedre ressursutnyttelse.

Vil ha mer forskning for Kommune-Norge

av Janne G. Sørgulen

Kommunesektorens organisasjon (KS) vil ha mer forskning og utvikling inn i offentlige tjenester for å bli mer konkurransedyktige overfor det private næringslivet.

 

– Det trengs ny teknologi og utvikling innenfor alle våre områder: Skole og utdanning, helse og omsorg, lokaldemokrati og arbeidsgiverspørsmål. Helsesektoren vil blant annet ha behov for teknologi som kan gjøre arbeidsdagen til de ansatte tryggere og enklere, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Kan hjelpe helsesektoren

Nå jobber KS blant annet med å legge til rette for mer utvikling og innovasjon i samhandlingsreformen.

– Samhandlingsreformen stiller kommunene overfor nye utfordringer. Reformen skal etter hvert evalueres i regi av Forskningsrådet, men vi har satt i gang flere prosjekter som raskt kan avklare spørsmål KS opplever som uavklart i dag. Det være seg innenfor reell pasientflyt, kommunaløkonomiske effekter eller konsekvenser for øyeblikkelig hjelp, sier Helgesen.

– Velferdsteknologi for økt trygghet

– Kommunesektoren ser et behov for innovasjon i tjenestene, spesielt innenfor pleie og omsorg. Ifølge Helgesen kan innovasjon gi bedre ressursutnyttelse. Velferdsteknologiske eksempler kan være rettet mot økt hjemmebehandling, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for økt velvære.

– Nye og andre måter å jobbe på skal sikre gode tjenester og at ressursene benyttes på best mulig måte. Å ta i bruk velferdsteknologi er en del av dette, men det er viktig å huske at velferdsteknologi kun er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv, sier KS-lederen.

Mer forskning i det offentlige

Årlig setter KS av rundt 50 millioner kroner til sin egen forsknings- og utredningsordning. Noen av midlene brukes til å kjøpe FoU-tjenester fra gode leverandører innen FoU.

– Forskning i kommunene trengs innen alt fra pedagogikk til samferdsel og vedlikehold av bygningsmasse. For å rette søkelyset mot forskning i offentlig sektor er vi derfor i løpende dialog med aktuelle departementer og Forsk-ningsrådet, sier Helgesen.

Ønsker doktorgrad for offentlig sektor

KS inviteres også til å komme med innspill på aktivitetene i Forskningsrådet, og kom med flere innspill til regjeringens Forskningsmelding som ble lagt frem i april i år.

– Der bifalt vi blant annet forslaget om å utrede mulighetene for å etablere en finansieringsordning for doktorgrad innen offentlig virksomhet. En slik ordning vil kunne legge til rette for økt praksisnærhet i forskerutdanningen. Vi ønsker å tenke forskning og utvikling i bred forstand, og vil derfor legge til rette for praksisnære utdanninger, sier Helgesen.